ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức, trong đó x là số nguyên nhập từ phím:

ADVERTISEMENT

Kiểm tra xem các điều kiện là đúng hay sai và thực hiện so sánh lô-gic giữa các biểu thức là điều kiện phổ biến đối với nhiều tác vụ. Bạn có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTvà IF để tạo công thức có điều kiện.

Ví dụ: hàm IF sử dụng các đối số sau đây.

Công thức dùng hàm IF

logical_test: Điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.

value_if_true: Giá trị cần trả về nếu điều kiện là True.

value_if_false: Giá trị trả về nếu điều kiện là False.

Để biết thêm thông tin về cách tạo công thức, hãy xem mục Tạo hoặc xóa công thức.

Để thực hiện tác vụ này, hãydùng các hàm AND, ORNOT cũng như toán tử như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 1. Chọn ví dụ trong bài viết này.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 2. Nhấn CTRL+C.

 3. Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 1. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2<A4)

Xác định giá trị trong ô A2 có lớn hơn giá trị trong A3 và nếu giá trị trong A2 nhỏ hơn giá trị trong A4. (FALSE)

=OR(A2>A3, A2<A4)

Xác định giá trị trong ô A2 có lớn hơn giá trị trong A3 hay không hoặc nếu giá trị trong A2 nhỏ hơn giá trị trong A4. (TRUE)

=NOT(A2+A3=24)

Xác định xem có phải tổng các giá trị trong các ô A2 và A3 không bằng 24 hay không. (FALSE)

=NOT(A5=”Spets”)

Xác định giá trị trong ô A5 có không bằng “Spets” hay không. (FALSE)

=OR(A5<>”Spets”,A6 = “Tiện ích”)

Xác định nếu giá trị trong ô A5 không bằng “Spets” hay không hoặc nếu giá trị trong A6 bằng “Tiện ích”. (TRUE)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem Hàm AND, Hàm ORvà Hàm NOT.

Đầu trang

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm và toán tử IF, ANDOR như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 1. Chọn ví dụ trong bài viết này.

Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 1. Nhấn CTRL+C.

 2. Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 3. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 1. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, “OK”, “Không OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 bằng 15, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (OK)

=IF(A2<>15, “OK”, “Không OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng 15, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (Không phải OK)

=IF(NOT(A2<=15), “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 không nhỏ hơn hoặc bằng 15, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (Không phải OK)

=IF(A5<>”SPETS”, “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A5 không bằng “SPETSETS”, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (Không phải OK)

=IF(AND(A2>A3, A2<A4), “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 lớn hơn giá trị trong A3 và giá trị trong A2 cũng nhỏ hơn giá trị trong A4, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (Không phải OK)

=IF(AND(A2<>A3, A2<>A4), “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng A3 và giá trị trong A2 cũng không bằng giá trị trong A4, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2<A4), “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 lớn hơn giá trị trong A3 hoặc giá trị trong A2 nhỏ hơn giá trị trong A4, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (OK)

=IF(OR(A5<>”Spets”, A6<>”Widgets”), “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A5 không bằng “Spets” hoặc giá trị trong A6 không bằng “Tiện ích”, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (Không phải OK)

=IF(OR(A2<>A3, A2<>A4), “OK”, “Not OK”)

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng giá trị trong A3 hoặc giá trị trong A2 không bằng giá trị trong A4, trả về “OK”. Nếu không, trả về “Không ok.” (OK)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm IF, Hàm ANDvà hàm OR.

Đầu trang

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT