Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018

Ngày Đăng : 9 Tháng Mười Một, 2020

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018, Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018 giúp thầy cô tham khảo, để tổng kết lại quá trình triển khai

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018 giúp thầy cô tham khảo, để tổng kết lại quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Mẫu báo cáo cần nêu rõ những gì đã thực hiện được, chưa thực hiện được, cũng như những ưu điểm, nhược điểm….

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 32

TRƯỜNG TH &THCS .………

Số:……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…, ngày…….tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo …………

– Bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 6/12/2018, về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo …….., Phòng Giáo dục và Đào tạo ……… về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trường TH&THCS………. đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thu được nhiều kết quả tốt. Nay nhà trường xin báo cáo kết quả thực hiện bước đầu như sau:

1. Về cơ sở vật chất:

Nhà trường đã chủ động tu sửa cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục tốt cho công tác giảng dạy lớp 1. Tính đến thời điểm hiện tại trường có:

– 4 phòng học của 4 lớp 4, phòng học khang trang, sạch đẹp và thoáng mát đảm bảo đúng yêu cầu của ngành giáo dục.

– Trang bị 1 tivi để giáo viên dạy sách điện tử và ứng đụng các chương trình CNTT khác phục vụ cho việc giảng dạy.

– Nhà trường đang xây kế hoạch xã hội hóa giáo dục bằng hình thức vận động PHHS đóng góp mua 3 tivi để cho giáo viên thực tốt việc giảng dạy sách điện tử theo chương trình hiện hành.

– Trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo yêu cầu chương trình 2018.

2. Về đội ngũ giáo viên:

– Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục trong thời gian qua, nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm dạy lớp 1. Đặc biệt, nhà trường đã cử một giáo viên tham gia lớp giáo viên cốt cán theo yêu cầu của Sở Giáo dục, tập huấn đầy đủ nội dung chương trình và về tập huấn lại cho giáo viên tại đơn vị.

– 100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục.

– Tính đến thời điểm hiện tại nhà trường có: 04 giáo viên chủ nhiệm 04 lớp 1; có đủ giáo viên bộ môn: Âm nhạc, GDTC, Mỹ thuật, Tiếng Anh.

3. Về sách giáo khoa

Căn cứ theo công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Phòng giáo dục, ngay từ cuối năm học 2019 – 2020 nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng đã nghiên cứu 05 bộ sách được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phê duyệt, dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đối tượng học sinh cũng như nội dung của các bộ sách. Hội đồng thẩm định nhà trường đã lựa chọn các loại sách giáo khoa lớp 1 như sau:

TT Môn Bộ sách Ghi chú
01 Tiếng Việt Sác Kết nối tri thức với cuộc sống  
02 Toán Sách Cánh Diều  
03 Đạo đức Sách Cánh Diều  
04 HĐTN Sách Cánh Diều  
05 TNXH Sách Cánh Diều  
06 Âm nhạc Sách Cánh Diều  
07 GDTC Sách Cánh Diều  
08 Mĩ Thuật Sách Cánh Diều  
09 Tiếng Anh Sách Cánh Diều  

4. Phương án thực hiện CTGDPT2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021:

Nhà trường tổ chức dạy học theo phương án dạy học 32 tiết/tuần.

4.1. Thời lượng:

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.

4.2. Kế hoạch dạy học Kế hoạch xây dựng theo hướng mở, linh hoạt; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục; Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, phù hợp thực tế địa phương, đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

4.2.1. Số tiết dạy

Nội dung giáo dục Số tiết/năm học Số tiết/tuần Ghi chú
1. Môn học bắt buộc      
Tiếng Việt 420 12  
Toán 105 3  
Đạo đức 35 1  
Tự nhiên và Xã hội 70 2  
Giáo dục thể chất 70 2  
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 2  
2. Hoạt động giáo dục bắt buộc      
Hoạt động trải nghiệm 105 3  
3. Môn học tự chọn      
Tiếng Anh 70 2  
4. Ôn luyện      
Ôn luyện môn toán 70 2  
Ôn luyện môn Tiếng Việt 70 2  
Số tiết trung bình/tuần   32  

4.2.2. Thời khóa biểu: Nhà trường lên thời khóa biểu căn cứ vào thời lượng các môn học, số tiết ngoại khóa, tiết tăng thêm, KNS, văn bản cấp trên….

4.3. Nội dung dạy học

4.3.1. Dạy Môn học bắt buộc, Hoạt động giáo dục bắt buộc:

Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2.2. Dạy các môn tự chọn: Môn Tiếng Anh

4.4. Dạy các tiết bổ sung, lồng ghép:

Ngoài việc thực hiện dạy chương trình chính khoá lớp 1, nhà trường tổ chức dạy thêm một số buổi hoạt động trải nghiệm tập thể và một số tiết câu lạc bộ các môn học để củng cố kiến thức, kĩ năng thực hành cho học sinh.

5. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình GDPT2018.

– Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT và Phòng GDĐT, nhà trường đã cử giáo viên cốt cán, giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tham dự các lớp tập huấn do Bộ giáo dục, Sở giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức ;

* Cụ thể số CBQL, GV tham gia các lớp tập huấn:

– Lớp tập huấn do Bộ tổ chức: 1 đ/c CBQL

– Lớp tập huấn do Sở tổ chức: 01 CBQL, 01 giáo cốt cán (trừ môn tiếng Anh).

– Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lí, giáo viên và trưởng ban phụ huynh học sinh của các lớp để giới thiệu tổng thể về chương trình GDPT2018 và giới thiệu chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT2018; Tổ chức cho tổ chuyên môn tìm hiểu 5 bộ sách giáo khoa lớp 1; Tổ chức Hội thảo, nghiên cứu về Thông tư số 01/2020- ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/ của Bộ Giáo dục Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Tổ chức tập huấn Thông tư 28/2020/BGD & ĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên,…cho đội ngũ giáo viên; Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường…

6. Những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện chương trình:

– Thuận lợi:

+ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương.

+ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng. Luôn học hỏi để từng bước hoàn thiện nhiệm vụ được giao.

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ đến việc thực hiện chương trình giáo dục 2018.

+ Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cơ bản cho việc dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục 2018.

– Khó khăn:

+ Trường TH&THCS Quang Trung tuy là đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Krông Năng nhưng trường có số học sinh đồng bào dân tộc chiếm trên 60% sĩ số. Đối tượng các em học sinh dân tộc còn chậm, tiếp thu phương pháp dạy học phát triển phẩm chất năng lực còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1.

+ Tỉ lệ gia đình học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn chiếm khá cao nên công tác xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

+ Việc bị hạn chế 10% chi thường xuyên của nhà trường nên công tác mua sắp thiết bị phục vụ dạy học còn chưa được đồng bộ.

7. Sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai chương trình lớp 2 năm học 2021 – 2022

Song song với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho khối lớp 1 thì trong thời gian vừa qua, nhà trường cũng đã tiến hành thực hiện một số kế hoạch chuẩn bị cho việc triển khai chương trình dạy lớp 2 của năm học 2021 – 2022:

– Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho chương trình dạy lớp 2 trong năn học tới.

– Lập kế hoạch lựa chọn đội ngũ giáo viên có đầy đủ các yếu tố đáp ứng nhu cầu dạy lớp 2 theo quy định hiện hành.

– Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để giáo viên tiếp cận trước những phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

– Tiếp tục cử giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn tại Sở Gáo dục và Đào tạo, tại Thành phố ………để về tập huấn lại cho giáo viên dạy lớp 2.

– Dự kiến lập hội đồng thẩm định sách giáo khoa tại trường để tiến hành thẩm định và lựa chọn thể loại sách đạt chuẩn, phù hợp với đặc thù dạy học tại địa phương.

Nhìn chung xét về mọi mặt, nhà trường đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng triển khai dạy lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là kết quả triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục tổng thể 2018 tại trường Tiểu học và THCS …………., năm học 2020 -2021, nhà trường xin báo cáo với PGD và bộ phận chuyên môn tiểu học PGD./.

 

Người báo cáo

 

 

……………………………..

Bài viết liên quan